ᑲᑎᒪᔩᑦᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓕᒫᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒍᒥᐊᕆᐊᖃᙱᓚᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃᑯᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕆᐊᖃᙱᓚᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓕᒃᑯᓐᓄᓪᓗ.

ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᖅᐳᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᓕᒃᔅ ᐱᐅᑳᓐᖑᕗᖅ. ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᕈᓘᔭᕐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᓕᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᑐᓂᓯᔪᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖅᑭᒃᓯᓯᒪᕗᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑐᒥᑦ ᑕᑯᔪᒪᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ NBCC-ᑯᓐᓄᑦ. ᑲᑎᙵᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᕆᓂᑯᖏᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᓂᓯᕗᑦ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑕᐅᔪᓂᑦ NBCC-ᑯᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ.

ᒍᕆᒡ ᑳᐃᔨᓐ, ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐋᓕᒃᔅ ᐱᐅᑳᓐ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ

ᑖᒥ ᐊᐅᓕᑦᔪᑦ, ᐊᕐᕕᐊᑦ

ᒫᒡ ᐃᐊᑉ

ᑖᓄᑦ ᕼᐊᕕᐅᔭᖅ

Elijah Evaluarjuk (see biography)

Allan Lahure (see biography)