ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ

ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᑦ NBCC-ᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᒥᒃ ᑯᐊᐸᕇᓴᐅᔪᒥᑦ.  ᐃᓕᖕᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᑦᑎᐊᖅᐳᒍᑦ.

ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐊᖓᔪᖃᐅᑎᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎ
ᓯᐅᕆ ᐅᕉ
ᐅᖄᓚᐅᑖ. 867 975-7895
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ: ceo@nbcc.nu.ca

ᑮᓇᐅᔭᖃᐅᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖓ
ᑲᐃᐅᓪ ᓰᓐ ᓚᕌᓐ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867 975-7899
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ: accountmanager@nbcc.nu.ca

ᐊᖓᔪᖃᒃ ᓈᓚᒃᑕᐅᑎᑦᓯᔨ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑦᑎᔨ
ᐋᓐᔨᓚ ᒪᒃᕘᓴᓐ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867 975-7891
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ: compliance@nbcc.nu.ca

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867 975-7894
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ: accounting@nbcc.nu.ca

ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867 975-7896
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ: admin@nbcc.nu.ca

Business Services Officer
ᐊᓖᓯᐊ ᒫᓂᖕ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-975-7893